Focul dacic, stavilă de neclintit în faţa sodomiei. Planurile globale au atins Romania. Obama si casatoria intre homosexuali.


Din pacate multi “vectori” de presa inca pastreaza tacerea asupra acestui subiect.

„Exist? la români o legend? care spune c?, atunci când o primejdie de moarte amenin?? aceast? ?ar? ?i poporul s?u, se aprinde “focul dacic” ?i înl?tur? aceast? primejdie. De fapt, acest “foc dacic” se pare c? este un cumul de energii pozitive, emanate din mai multe centre situate pe teritoriul României, cu prec?dere în Carpa?i, Bucovina, Dobrogea ?i în alte locuri pline de frumuse?e, de care se ?tie mai pu?in. Aceste energii se transmit oamenilor, mai mult sau mai pu?in, în func?ie de deschiderea spiritual? ?i gradul de credin?? al acestora. A nu se uita faptul c? românii sunt în mare parte ortodoc?i, ca de altfel toate popoarele din r?s?ritul Europei. Este lucru ?tiut c? aceste dou? elemente la care am f?cut referire au permis supravie?uirea de-a lungul vremii a fiin?ei acestui neam, prin limb? ?i tradi?ii, în ciuda tuturor încerc?rilor la care a fost supus.

Din p?cate, aceste încerc?ri continu? în ziua de azi, inamicul fiind “globalizarea” ?i “noua ordine mondial?”. În locul for?ei brute se folosesc mijloace sofisticate, ca: dictatura banului, manipularea prin mass-media, r?sturnarea sistemului de valori. Evident, cu scopul de a crea “omul de tip nou”, cu creierul sp?lat, f?r? personalitate, numai bun de a fi “sclavul perfect” în noul sistem. Pentru atingerea acestui scop, este necesar a se distruge elementele tradi?ionale cre?tine: credin?a, familia, respectul fa?? de valorile tradi?ionale, fa?? de semenii în vârst?… Unul din elementele de atac folosite cu deosebire de propaganda occidental? este homosexualitatea. Spre deosebire de celelalte elemente de atac folosite, homosexualitatea întâmpin? o rezisten?a îndârjit?, mai ales în lumea ortodox?.

În România, rezistenta fa?? de acest flagel este puternic?. Spre deosebire de Rusia, Grecia, Bulgaria, Serbia, unde respingerea acestui fenomen a fost dur?, în România este o respingere t?cut? ?i extrem de înc?p??ânat?. Cu toate încerc?rile repetate ale Occidentului, aceasta “virtute” se lipe?te de români ca apa de gâsc?, a?a cum spune un vechi proverb. Ce-i drept, au fost ?i la noi respingeri “zgomotoase”, manifestate de câte ori s-a organizat la Bucure?ti acel “mar? gay” anual.

Pentru a preîntâmpina incidente nedorite în strad?, organiza?iile ?i funda?iile ce promoveaz? acest flagel, sus?inute de ambasadele Olandei ?i SUA (nici nu-i de mirare!) au pus la cale o ac?iune pervers?: organizarea, în urm? cu câteva zile, a unei ac?iuni denumite “luna istoriei LGBT”, precum ?i prezentarea filmului “The kids are alright” nic?ieri altundeva decât la Muzeul ??ranului Român! Adic? într-un loc înc?rcat de spiritualitate româneasc?, cre?tin ortodox?! Aceast? mizerie a fost posibil? datorit? lui Virgil Ni?ulescu, directorul muzeului. Pân? la urm?, ac?iunea a fost împiedicat? prin protestul unui grup de protestatari; cu toate c? agen?ii de poli?ie erau prezen?i, nu au intervenit. Atitudine demn? de toat? lauda!

Cu toate c? mass-media a p?strat t?cerea asupra acestui eveniment, ziarul”România Liber?” a postat un articol amplu:
www.romanialibera.ro/actualitate/eveniment/scandalul-de-la-muzeul-taranului-roman-continua-organizatiile-crestine-cer-demiterea-directorului-mtr-nitulescu-condamna-reactiile-homofobe-ale-protestatarilor-ortodocsi-294019.html

De remarcat faptul c? articolul a prezentat punctul de vedere al tuturor p?r?ilor implicate. Astfel, în punctul de vedere al organiza?iilor cre?tine s-a precizat, între altele:

„O institu?ie public? ce depoziteaz? ethosul ??ranului român nu poate s? fie folosit? discre?ionar în propaganda homosexual? ?i nici nu i se poate da o alt? direc?ie, improprie, care ?ine de corectitudinea politic?. Daca globalismul se sprijin? pe astfel de valori, noi avem dreptul de a ne ap?ra identitatea na?ional?. În aceasta cheie trebuie v?zut protestul nostru”.

Tendin?a de uzurpare a valorilor moral-cre?tine române?ti a reie?it clar din urm?toarele rânduri:

“Faptul c? filmul s-a dorit s? fie proiectat NEAP?RAT în Studioul „Horia Bernea” arat? dorin?a de a uzurpa valorile la care facem referire ?i la premeditarea provoc?rii pe care cei în cauz?, cu complicitatea directorului Virgil S. Ni?ulescu, au dorit-o”.

S-a demonstrat clar c? acest “eveniment” constituie contraven?ie:

“Filmul, care prezenta via?a a dou? lesbiene care cre?teau copii, contravine chiar Codului Civil al României, în care, la articolul 258, paragraful 1, se stipuleaz?: „Familia se întemeiaz? pe c?s?toria liber consim?it? între so?i, pe egalitatea acestora, precum ?i pe dreptul ?i îndatorirea p?rin?ilor de a asigura cre?terea ?i educarea copiilor lor”; la paragraful 4: „În sensul prezentului cod, prin so?i se în?elege b?rbatul ?i femeia uni?i prin c?s?torie.”

Bineîn?eles, punctul de vedere al Ambasadei SUA este diametral opus:

“Ambasada SUA la Bucure?ti este foarte dezam?git? de protestul care a avut loc în seara de 20 februarie la Muzeul ??ranului Român ?i a împiedicat proiec?ia unui film furnizat de Ambasad? pentru s?rb?torirea lunii istoriei comunit??ii lesbienelor, homosexualilor, bisexualilor ?i transsexualilor (LGBT)”. S? v? spun eu de ce sunte?i dezam?gi?i, yankeilor: “În momentul în care una din reprezentantele Ambasadei Statelor Unite în România a luat cuvântul înainte de proiec?ie, mai multe persoane din sal? s-au ridicat în picioare ?i au început s? intoneze imnul României, “De?teapt?-te, române!”. ?i de faptul c? protestatarii v-au spus: “Noi nu avem nimic cu voi, pute?i s? proiecta?i filmul oriunde, numai la Muzeul ??ranului Român nu. Dac? a?i cunoa?te istoria României a?i în?elege de ce nu vrem s? se întâmple asta aici”. Pleca?i înapoi la voi în State”!

Nu are rost sa comentez punctul de vedere al organiza?iei Accept, ini?iatoarea acestui “eveniment”, deoarece este plin de afirma?ii tenden?ioase. Nu po?i denumi “neonazi?ti” protestatarii care au intonat “De?teapt?-te, române” ?i au cântat în cor “Miluie?te, Doamne, poporul t?u”.

Sau afirma?ia lui Mircea Toma c? “Atunci nu intervine, statul român este un partener neonazist al acestei grup?ri”, afirma?ie ce poate intra sub incidenta Codului Penal.

Mircea Toma, poate nu-?i convine faptul c? poli?ia ?i jandarmeria, în comunicatul dat, precizeaz? c?: “miercuri seara nu a fost nici o problem? de natur? penal? sau contraven?ional?” la Muzeul ??ranului Român, de ordinea public? ocupându-se Jandarmeria”.

Cei de la organiza?ia Accept, una din numeroasele ONG care se “hr?ne?te” ?i cu bani de la bugetul de stat, s? fie con?tien?i de faptul c? banii pe care îi cheltuie?te cu asemenea manifest?ri antiromâne?ti provin din taxele ?i impozitele aberante pl?tite de foarte mul?i cet??eni români din sudoarea muncii lor! În condi?iile în care o persoan? fizic? autorizat?(PFA) trebuie s? pl?teasc? 32% din venitul net pentru asigur?ri sociale plus 16% din acela?i venit net impozit la bugetul de stat! Cât vor mai accepta ace?ti truditori anonimi acest jaf la buzunarele lor pentru ca ace?ti “intelectuali”, obosi?i de atâtea “crea?ii” cu homosexuali ?i lesbiene, s? “rup? în dou?” DN1 la fiecare week-end, pentru a se distra la munte pe pârtiile de ski ?i de a se îmbuiba cu “produse tradi?ionale” la hoteluri ?i pensiuni?

Un lucru este clar: românii nu se vor rupe de credin?a ortodox? str?veche ?i nu vor îmbr??i?a aceste “valori europene ?i euroatlantice”! Nici acum, nici în vecii vecilor! Iar “focul dacic”, de va deveni vâlv?taie, va arde din temelii noile Sodoma ?i Gomora! Definitiv!”

Vocea Rusiei – autor: Marian Radulescu

Subiectul si pe Roncea.ro

Îndemnuri la violen?? împotriva cre?tinilor ?i legalizarea c?s?toriilor homosexuale

George Damian

Mie unuia îmi este clar c? povestea cu întreruperea filmului pro- c?s?torii homosexuale de la Muzeul ??ranului Român a fost gândit? de la bun început ca o provocare. Au mai fost evenimente de genul acesta care s-au desf??urat în lini?te ?i pace. Îns? locul ales anul acesta pentru o proiec?ie de film a fost o provocare în sine: dac? evenimentul se desf??ura netulburat urm?torul pas logic ar fi fost organizarea unei discoteci gay în biserica de la Muzeul ??ranului. Organizatorii ar fi avut nevoie totu?i de ni?te violen?e: o înc?ierare general? cu arest?ri ?i certificate de la Institutul de Medicin? Legal? i-ar fi dat lui Mircea Toma o pâine de mâncat ?i pe timpul pensiei. Manifestarea asocia?iilor cre?tine a fost îns? una pa?nic?: au cântat ?i au scandat pân? a fost întrerupt? proiec?ia filmului.

Apoi a urmat valul de articole cu tem? liber impus?: credincio?i ortodoc?i români egal extremi?ti egal fasci?ti egal legionari egal nazi?ti. Îns? dou? articole ies în eviden??. Primul,g?zduit de blogul Active Watch sub semn?tura lui Cornel Vîlcu (ceva profesor universitar prin Cluj) este îndreptat împotriva paginii R?zboi întru cuvânt ?i a directorului ICR Andrei Marga ?i se încheie a?a:

Aici am vrut doar s? v? ar?t cu degetul dou? tipuri, foarte pregnante printre numeroasele posibile, de du?mani. Ad?ugând c?, oricât de adormitor-demobilizatoare (pentru noi) ar fi multe dintre prostiile pe care le debiteaz?, în rela?ie cu ei ?i, mai ales, cu puterea lor nu trebuie s? avem nici scrupule, nici mil?.

Chiar a?a Mircea Toma? Nici scrupule, nici mil?? Pe banii Ambasadei SUA la Bucure?ti, f?r? scrupule ?i f?r? mil?? Poate intr? în raportul Active Watch pe 2013 minunea asta, ap?rut? în Kamikaze:

CITITI CONTINUAREA PE GEORGE-DAMIAN.RO

Obama administration weighs in on defense of marriage law

Washington (CNN) — In a preview of a major constitutional showdown at the Supreme Court over same-sex marriage, the Obama administration said on Friday that a federal law denying financial benefits to legally wed gay and lesbian couples is unconstitutional.

The Justice Department filed the first of a series of briefs in a pair of cases dealing with the multilayered issue, outlining the executive branch’s positions.

The high court will hear oral arguments next month on the Defense of Marriage Act (DOMA), a 1996 congressional law that says for federal purposes, marriage is defined as only between one man and one woman.

That means federal tax, Social Security, pension, and bankruptcy benefits, and family medical leave protections — do not apply to gay and lesbian couples.

This case deals with Edith “Edie” Windsor, forced to assume an estate tax bill much larger than other married couples would have to pay. Because her decades-long partner was a woman, the federal government did not recognize the same-sex marriage in legal terms, even though their home state of New York did.

But now, led by President Barack Obama’s recent political about-face, the administration opposes the law.

“Moral opposition to homosexuality, though it may reflect deeply held personal views, is not a legitimate policy objective that can justify unequal treatment of gay and lesbian people” contained in the DOMA law, Solicitor General Donald Verrilli said in the Justice Department’s legal brief.

 

The separate case from California deals with Proposition 8, a 2008 voter-approved referendum banning same-sex marriage. This after the California high court had earlier concluded same-sex couples could legally wed. That case too will be heard in late March.

Though technically a party in the California case, government sources say the Justice Department was prepared next week to file an “amicus” or supporting brief asserting a constitutional right to same-sex marriage, and that Proposition 8 should be struck down as a violation of constitutionally guaranteed “equal protection” of the laws.

Those sources say Obama was expected to make the final call on whether to intervene in the state dispute.

“I have to make sure that I’m not interjecting myself too much in this process, particularly when we’re not a party to the case,” Obama said Wednesday in an interview with CNN affiliate KGO-TV in San Francisco.

Of more immediate concern was the DOMA fight, where the administration is squarely involved. But a tricky gateway or “jurisdictional” question threatens to stall any final consideration of the law’s constitutionality. That was the focus of much of the Friday legal papers.

The DOMA law will be defended by House Republicans, after Obama concluded the law was unconstitutional.

Traditionally, that role would fall to the solicitor general’s office. But Obama, in an election-year stunner, said last May that he supported same-sex marriage.

The president had already ordered Attorney General Eric Holder not to defend DOMA in court. That raised the question of whether any party could rightfully step in and defend the law.

Besides the constitutional issue, the justices had specifically ordered both sides to argue a supplemental question: whether congressional Republicans — operating officially as the Bipartisan Legal Advisory Group of the U.S. House of Representatives — have “standing” or legal authority to make the case.

Lawyers representing the House GOP said Friday that they should be able to take the lead and defend the law, since both Windsor and the Obama administration are taking the same legal position.

“Without the House’s participation,” said attorney Paul Clement, representing House leaders, “it is hard to see how there is any case or controversy here at all. Both Ms. Windsor and the executive agree that DOMA is unconstitutional and that Ms. Windsor was entitled to a [tax] refund. And the lower courts granted them all the relief they requested. Only the House’s intervention provides the adverseness that Article III [federal court jurisdiction] demands.”

But the Justice Department said it alone should present the government’s case.

“House Republicans lack “any basis for supplanting the executive branch’s exclusive role in representing the United States’ interests in this litigation, and has no interests of its own that would satisfy” federal court scrutiny, said administration lawyers.

Windsor’s legal team also said the House leaders could defend DOMA, at least partially, suggesting the woman wants ultimate resolution on the constitutional questions as soon as possible.

“I was devastated by the loss of the great love of my life, and I was also very sick, then had to deal with pulling together enough money to pay for the taxes,” the 83-year-old Windsor told CNN recently. “And it was deeply upsetting.”

The story of Edith and Thea

That fundamental unfairness, as Windsor and her supporters see it, is at the center of DOMA legal fight.

In November, three states — Maryland, Washington, and Maine — approved same-sex marriage, adding to the six states and the District of Columbia that already have done so. Minnesota voters also rejected an effort to ban such unions through a constitutional amendment.

As more states legalize same-sex marriage, one of the key questions the justices may be forced to address is whether a national consensus now exists supporting the idea of expanding an “equal protection” right of marriage to homosexuals.

A bill known as the Respect for Marriage Act is working its way through Congress and would repeal DOMA.

That law does not prohibit states from allowing same-sex marriages, but it also does not force states to recognize them from other states. Most of the current plaintiffs are federal workers, who are not allowed to add their spouses to health care plans, and other benefits.

Many other states, including New Jersey, Illinois, Delaware, Rhode Island and Hawaii, have legalized domestic partnerships and civil unions for such couples — a step designed in most cases to provide the same rights of marriage under state law.

But other states have passed laws or state constitutional amendments banning such marriages. California’s Proposition 8 is the only such referendum that revoked the right after lawmakers and the state courts previously allowed it. That makes it a somewhat unique legal case for review by the justices.

The DOMA cases are U.S. v. Windsor (12-307) and Bipartisan Legal Advisory Group of the U.S. House of Representatives v. Windsor (12-785).

CNN

 

 

 

Previous Cine exploatează gazele de şist ale României? SUA, Rusia sau amandoua ?
Next Obama a semnat Monsanto Protection Act. Culturile modificate genetic nu vor mai putea fi oprite in justitie

1 Comment

  1. Illumielle
    26/02/2013
    Reply

    ??ranul român e un super-erou, un geniu, un sfânt, un cre?tin adev?rat. Î?i este fric? c? aceast? iluzie este distrus?? Statistic este imposibil s? nu fi existat t?rani care nu s-au încadrat în stereotipul ??ranului.
    Dac? tot e luna istoriei LGBT ar trebui s? se atrag? aten?ia ?i asupra ??ranilor din aceast? categorie.

Care este opinia ta ? Ai curajul sa spui ceea ce gandesti !